Historik om dräneringar

Tidigare dränerade man med metoder där man gjorde källarytterväggen helt tät genom att stryka på kallasfalt eller tjära. Någon fukt kommer förvisso då inte in i väggkonstruktionen utifrån men fukten som finns i källaren och väggarna kommer inte heller ut. Varm luft kan bära mer % fukt än kall luft och enligt naturlagarna vill det jämnas ut. Det uppstår i dessa konstruktioner en kondenspunkt där varmt (källaren) möter kallt (marken utanför) detta sker vanligtvis inne i ytterväggen. Fukten som kondenseras i ytterväggen förhindras av tätskiktet på utsidan av väggen att vandra utåt, den vänder då tillbaka in mot insidan av källaren. Detta brukar framförallt märkas strax ovan källargolvet. Lossnad puts, bubblor på källarväggens puts och svartmögel är karakteristiska uttryck för detta.


Dagens dräneringsmetoder

Idag vill man ha en helt öppen vägg som kan transportera ut fukten från källaren. Dagens dräneringsskivor har två uppgifter. De är dels kapillärbrytande vilket skiljer dem från vanlig markisolering och ex. ”frigolit” - skivor. Att de är kapillärbrytande innebär att de inte är täta utan att fukt kan transporteras genom dem.

Dagens skivor är även isolerande vilket innebär att då man monterar skivan på ytterväggen flyttas kondenspunkten ut från ytterväggen in i skivan. Fuktsläppet blir därför i skivan och inte i väggen.

Fukten utifrån (från marken) förhindras att tränga in till källarytterväggen då skivan är kapillärbrytande. Fukten rinner genom yttersta cm i skivan ner till dräneringsröret.

Med detta sagt bygger dagens dräneringssytem på att man tar bort gamla tätskiktet på ett korrekt och ordentligt vis. Vi använder oss av en hydraulisk ytfräs kopplad till grävmaskinen som noggrant tar bort det gamla tätskiktet. Då vi tar bort gamla tätskitet gör vi detta allt eftersom vi gräver upp runt huset. Vi kan då färdigställa dräneringen bit för bit och frilägger inte hela husgrunden. De flesta dräneringsföretag väljer att sandblästra hela husgrunden på en gång av kostnadsskäl men man skall då vara medveten om att frilägga hela husgrunden på en gång kan innebära en risk för ras/sättningar/kalvning av källarväggen. 

Ovanpå skivorna monteras en täcklist som skall förhindra fukt ovanifrån (markfukt) att ta sig in mellan dräneringsskivorna och ytterväggen. Om denna list inte är ordentligt monterad kommer dräneringen bli bristfällig. Vi monterar fast listerna med Hiltis handverktyg samt tätar med tätmassa. Detta innebär en väldigt säker konstruktion.


Skillnad på korrekt och felaktigt utförd dränering

Nedan har vi sammanfattat de olika delmomenten. I vänstra kolumnen är fotografier och information om hur man skall göra samt hur vi utför dessa. De vanligaste felaktigheterna har vi specificerat i högra kolumnen.


Schaktdjupet beror på källarväggens djup samt vad för typ av material huset står på. Dräneringen skall ta hand om vattnet och dräneringsrörets botten skall därmed ligga under grundens nivå. Dock skall man inte gräva rakt ner under väggen i dess ”lastbärande” zoon vilket riskerar att väggen ”kalvar” ut och riskerar att rasa.  Grävningen påverkas av grundens och väggens konstruktion samt underliggande mark. Är grunden en betongplatta med väggar gjutna/murade ovanpå eller är väggen fristående med gjutna golv (äldre fastigheter) är faktorer som påverkar hur grävningen skall utföras. Från husväggen släntar vi ut schaktningen vilket innebär att det blir mer att gräva men risken för ras minskar. Vi gräver upp en bit i taget, utför dräneringsarbetet och schaktar igen. Vi kan göra detta då vi har en hydraulisk ytfräs kopplad till grävmaskinen och slipar av gamla tätskiktet allt eftersom.

Tyvärr är det mycket vanligt att schaktning sker på felaktiga djup, antingen för djupt eller för grund. I Örebro området är det mycket vanligt mer lermark. Står huset på lera (avsaknad av kapilärbrytande material) och man gräver för djupt kommer leran att torka ut allt för mycket och tappa sin bärförmåga/minska i volym. Detta innebär att tomutrymmen uppstår under grunden och sättningar/ras av grunden kan ske.
Vid för ytlig dränering kommer fukten inte transporteras bort från väggen och ni riskerar att få all fukt som kommer till dräneringen i botten av källarväggen med fuktskador som resultat. Många gånger schaktas det även upp runt stora delar av huset eller rent av runt hela huset direkt. Detta görs för att det går snabbare samt då dräneringsföretaget har för avsikt att slipa bort gamla tätskiktet men saknar utrustning för detta. Man tar då hjälp av ett blästringsföretag för att blästra hela grunden på en gång för att minska kostnaderna. Man skall vara medveten om att många husgrunder inte mår bra och riskerar att rasa om hela marktrycket runt huset försvinner.


Slipning av gammalt tätskikt som förhindrar uttorkning. Minst 50% av gamla tätskikten måste tas bort. Tas inte tätskiktet bort kan man starkt ifrågasätta nyttan av att dränera huset. Våran hydrauliska ytfräs tar effektiv bort gamla tätskikten som förhindrar uttorkning av källarväggarna.


Tyvärr mycket vanligt att slipning av tätskiktet ej utförs alls eller i för dålig grad. Fukten blir kvar i väggen och ni riskerar hög fuktighet i källare, putssläpp, samt mögel i källare.

Grundsulan skall luta ut från husväggen. Gör den ej det måste en pågjutning ske för att vattnet skall rinna ut från väggen. Hålkärlet vid grundsulan samt en bit upp på väggen och ner på grundsulan skall även tätas med membran som målas, alternativt tät geoduk eller membran som bränns fast. Fukten som kommer ner genom dräneringsskivan skall kunna rinna förbi grundsulan.


Vid avsaknad av tätskikt mot grundsulan dras fukten in i grundsulan och riskerar att skapa fuktproblem i nederdelen av källarväggen eller källargolvet.

Dräneringsskivorna skall fästas ordentligt samt utan glapp och mellanrum. Vi monterar skivorna med Hiltis handverktyg.Grundsulan skall skyddas med dränerningsskivor på samma vis som källarväggen för att inte fukt skall sugas upp i grundsulan och fukten istället skall transporteras ut i dräneringsgrus och vidare till dräneringsrör.


Vid avsaknad av dräneringsskiva runt grundsulan riskerar fukten att sugas upp av grundsulan.

Dräneringsröret skall ligga med 0,5% fall för att dräneringsvattnet skall rinna ur dräneringen. Vid de fall där avsaknad av kapilärbrytande material finns under husgrunden får röret förläggas plant för att minimera risken för sättningar. Vi använder dubbelsidiga dräneringsrör (korrigerad utsida, slät insida) för att få bästa förutsättningar. Vi använder även alltid bygglaser till vår hjälp och mäter in röret / schaktbotten allt eftersom.


Tyvärr är bakfall på dräneringsrör extremt vanligt och leder ofta till slambildning i dräneringsrören. Många entreprenörer använder dräneringsslang som går snabbare att rulla ut men är inte godkänd av dräneringssystemtillverkarna då de är så pass mjuka att det i princip är en omöjlighet att få lutningen korrekt. Vanligt är även att använda billigare dräneringsrör som är enkelväggiga (korrigerad ut och insida). Slam kommer då få fäste i den skrovliga insidan av röret och dräneringen riskerar att sätta igen. Merparten av de som dränerar lägger röret med ”ögonmått”, tar tumstocken mot fasaden eller i bästa fall använder vattenpass, detta är inte tillräckligt noggrant för att fallet på dräneringsröret skall bli korrekt. Finns svackor eller bakfall i dräneringsröret stannar eventuellt slam som kan bildas i lågpunkterna och täpper efter några år till röret. Fukt som sedan kommer mot dräneringsröret kommer inte ut och grundsula/källarvägg får ta emot stora mängder fukt vilket många gånger resulterar i mycket stora fuktskador i källaren.

Spolbrunnar monteras enligt produkttillverkarnas krav. En spolbrunn används för att kunna gå ner med kamerautrustning och inspektera dränerningen samt vid behov kunna spola denna med spolbil. Från spolbrunnen kan en 90” böj passeras.


Mycket vanligt förekommande på en dränering att det enbart finns en eller två spolbrunnar och stora ytor av dräneringen ej är möjlig att inspektera eller spola.

Dräneringsgrus 8/16 placeras runt dräneringsröret samt minst 10 cm ovan dräneringsrör och minst 10 cm upp på dräneringsskivan. Detta för att dräneringsvatten lätt skall kunna passera mellan dräneringsskiva och grus. Mellan dräneringsskivor, dräneringsgrus och omkringliggande mark skall en materialseparerande godkänd duk förläggas.
Vi använder självfallet dukar som är godkända av respektive tillverkare.

Vid felaktigt dräneringsgrus eller för lite grus riskerar dräneringsvattnet att inte kunna leta sig ner till dräneringsröret, rörets slitsar (hål) där vattnet skall kunna ta sig in riskerar även att täppa igen. Monterar man duken felaktigt eller använder undermålig duk riskerar duken att efter hand brista eller spricka upp. Finkorninga massor kan att ta sig igenom duken och därmed sätta igen dräneringen.

Dräneringsduken fästs sedan i ovankant av dräneringsskivorna. Dräneringsduken skall kunna dras ner en bit då massorna efterhand kommer sjunka lite. Den skall inte vara fäst i täcklisten då täcklisten annars riskerar att dras sönder.


Återfyllnad sker sedan med befintliga massor men större stenar än 10 cm sorteras bort för att inte dräneringsskivorna skall skadas. Vid återfyllnad får schaktet maximalt paddas med en 90 kg markvibrator för att inte skivorna skall skadas. Vi har till vår hjälp galler/sorteringsskopor för att sortera bort sten m.m.I överkant på dräneringsskivan fästs sedan en glidduk/kappa som skall gå ner 30-50 cm på dräneringsskivan. Täcklisten skall fästas erforderligt i källarväggen minst var 15 cm. Mellan täcklisten och källarväggen skall övergången tätas med av tillverkaren godkänd tätning, vi tätar vi med membran. Täcklisten fästs med Hiltis handverktyg.


Är dräneringsduken fäst i täcklisten kommer täcklisten på grund av de starka krafter den utsätts för lossna från väggen. Är glidduken/kappan för kort kommer ett glapp uppstå mellan glidduk och dräneringsduken och dräneringsskivan kommer vara blottlagd.
Tyvärr är det extremt vanligt att täcklisten monteras med betydligt längre avstånd än 15cm. Listen kommer då sannolikt släppa från väggen och jordmassor tränger in bakom denna i skivan och täpper igen skivan. Är skivan igentäppt kommer fukt utifrån kunna rinna in i källarväggen samt fukt ifrån källaren kan inte transporteras ut. Oftast saknas även tätning alternativt har produkter avsedda för inomhusmiljöer använts. När fukten kan leta sig inom bakom täcklisten kommer den befinna sig direkt mot källarväggen där den tränger in.

Dräneringsskivorna har kapats till utifrån den tilltänkta marknivån. Det är mycket ovanligt att skivorna kan monteras utan att behöva kapas i ovankant, det blir självfallet en del spill.
Täcklisten täcks sedan med återfyllnad ca 10cm.

Vanligen förekommande att dräneringsskivor inte monterats tillräckligt högt på väggen för entreprenören skall spara material. Täcklisten hamnar då för långt under marken och kommer inte tåla marktrycket och ge vika. Fukt kan även då ta sig in i väggen ovan täcklisten. Ibland monteras även täcklisten för högt om entreprenören valt att inte kapa skivorna på korrekt höjd. Täcklisten är UV-känslig och får ej vara blottlagd, den skadas och går sönder över tid.


Vi har rörfilmningsutrustning för att kunna inspektera dräneringsrör, dagvattenrör samt spillvattenrör. Vi har även utsättnings/sondningsutrustning för kablar och vissa rör. Detta minskar risken för att skada ledningar.
När dräneringen är utförd inkluderar de flesta dräneringsföretag samt även vi en ”grovåterställning” av tomten. Detta är ett väldigt diffust uttryck och skillnaderna på vad en ”grovåterställning” innebär är mycket stora. För oss innebär det att dra ihop överblivna massor så pass bra som möjligt samt skrapa rent gräsmattan med maskinerna så bra det går, resultatet påverkas av vad för typ av massor det är samt hur ojämn marken är etc.

Tyvärr förekommer det att ”grovåterställningen” av tomten innebär att entreprenören i princip flyttar de absolut största stenarna till en hög men sedan lämnar tomten extremt ojämn och den blir obrukbar.
De sparar därmed någon eller några dagars arbete


När dräneringen är slutförd kan ni välja att beställa en finåterställning av ytorna. Vi har egna transportmöjligheter och maskiner för ändamålet.
Vi kan erbjuda att lägga på gräsmattejord, toppdress, rullgräs, plattläggning, grusning, sättning av kantstål etc. Ovanstående villa dränerades precis innan återställningen genomfördes.Efter avslutat arbete får ni en fotodokumentation på USB-minne samt ett installationsprotokoll. Där har vi fotat alla monteringsmoment. Detta kan ni nyttja för att säkerhetsställa att ni fått en korrekt utförd dränering samt är betydelsefull för en besiktningsman vid en eventuell framtida försäljning.Post
Samtal
Om